ΣΑΚΟΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ (Big Bag 1m³)

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ιδιότητες Προϊόντος

Το κόμποστ είναι ιδανικό βελτιωτικό εδάφους, ρυθμίζει το pH,  ενισχύει την ικανότητα κατακράτησης του νερού και καταπολεμά τη διάβρωση.

Στα προϊόντα της κομποστοποίησης δεν υπάρχουν χημικά πρόσθετα. Για την παραγωγή οργανικού λιπάσματος είναι απαραίτητη η προσθήκη θρεπτικών συστατικών.

Το κόμποστ που παράγεται ανήκει σε τρεις κατηγορίες και χρησιμοποιείται:
Α.
 στην κηπευτική, την δενδροκομία και την ανθοκομία, όταν πληροί τις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας.
Β. στην αποκατάσταση και διαμόρφωση τοπίου, σε χώρους αθλητισμού και αναψυχής.
Γ. σε εγκαταστάσεις που χρειάζεται υλικό επικάλυψης, όπως οι ΧΥΤΑ, όταν το κόμποστ έχει χαμηλότερη ποιότητα.

Η COMPOST LABORATORIES διενεργεί συνεχώς δειγματοληψίες κα αναλύσεις, ώστε τα προϊόντα της να πληρούν τις προδιαγραφές για τη χρήση που προορίζονται.

Ειδικότερα, στα εδαφοβελτιωτικά προϊόντα πραγματοποιούνται αναλύσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων:

  • της ΚΥΑ 114218 για τις προδιαγραφές του compost,
  • της Απόφασης με αριθμό Ε (2006) 5369:
  • Ως προς τη περιεκτικότητα ορισμένων επικίνδυνων ουσιών Παράρτημα – εδάφιο 2.
  • Ως προς την περιεκτικότητα σε άζωτο (Παράρτημα −Εδάφιο 4)
  • Ως προς τις προσμίξεις (Παράρτημα – εδάφιο 3)
  • Ως προς τις επιδόσεις (Παράρτημα − Εδάφιο 5)

Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι η απολύμανση από παθογόνους παράγοντες διενεργείται πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά (Κανονισμός (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα ΧΙ, Κεφάλαιο ΙΙ. Τμήμα 1, παράγραφος 5). Τα προϊόντα της συμμορφώνονται με τα πρότυπα που αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα V, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα 3, παράγραφοι 1.α και 1.β, για την παρουσία των μικροοργανισμών Escherichia coli, enterococcaceae και σαλμονέλα.

Πραγματοποιούνται αναλύσεις βαρέων μετάλλων, οργανικής ουσίας, μικροοργανισμών και ιχνοστοιχείων, όπως προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για τα λιπάσματα. Επιπλέον πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες αναλύσεις για να διασφαλίζεται η καταλληλότητα των εδαφοβελτιωτικών για τα εδάφη που προορίζονται.